/[pcre]/code/trunk/testdata/testinput2
ViewVC logotype

Diff of /code/trunk/testdata/testinput2

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 174 by ph10, Tue Jun 5 11:38:06 2007 UTC revision 271 by ph10, Fri Nov 16 19:58:26 2007 UTC
# Line 28  Line 28 
28      *** Failers      *** Failers
29      def\nabc      def\nabc
30    
31  /ab\hdef/X  /ab\idef/X
32    
33  /(?X)ab\hdef/X  /(?X)ab\idef/X
34    
35  /x{5,4}/  /x{5,4}/
36    
# Line 398  Line 398 
398    
399  /(?(1?)a|b)/  /(?(1?)a|b)/
400    
 /(?(1)a|b|c)/  
   
401  /[a[:xyz:/  /[a[:xyz:/
402    
403  /(?<=x+)y/  /(?<=x+)y/
# Line 568  Line 566 
566    
567  /ab\d+/I  /ab\d+/I
568    
569  /a(?(1)b)/I  /a(?(1)b)(.)/I
570    
571  /a(?(1)bag|big)/I  /a(?(1)bag|big)(.)/I
572    
573  /a(?(1)bag|big)*/I  /a(?(1)bag|big)*(.)/I
574    
575  /a(?(1)bag|big)+/I  /a(?(1)bag|big)+(.)/I
576    
577  /a(?(1)b..|b..)/I  /a(?(1)b..|b..)(.)/I
578    
579  /ab\d{0}e/I  /ab\d{0}e/I
580    
# Line 977  Line 975 
975    
976  /()a/I  /()a/I
977    
978  /(?(1)ab|ac)/I  /(?(1)ab|ac)(.)/I
979    
980  /(?(1)abz|acz)/I  /(?(1)abz|acz)(.)/I
981    
982  /(?(1)abz)/I  /(?(1)abz)(.)/I
983    
984  /(?(1)abz)123/I  /(?(1)abz)(1)23/I
985    
986  /(a)+/I  /(a)+/I
987    
# Line 1999  a random value. /Ix Line 1997  a random value. /Ix
1997    
1998  /a/<any><crlf>  /a/<any><crlf>
1999    
2000  /^a\Rb/  /^a\Rb/<bsr_unicode>
2001      a\nb      a\nb
2002      a\rb      a\rb
2003      a\r\nb      a\r\nb
# Line 2009  a random value. /Ix Line 2007  a random value. /Ix
2007      ** Failers      ** Failers
2008      a\n\rb      a\n\rb
2009    
2010  /^a\R*b/  /^a\R*b/<bsr_unicode>
2011      ab      ab
2012      a\nb      a\nb
2013      a\rb      a\rb
# Line 2020  a random value. /Ix Line 2018  a random value. /Ix
2018      a\n\rb      a\n\rb
2019      a\n\r\x85\x0cb      a\n\r\x85\x0cb
2020    
2021  /^a\R+b/  /^a\R+b/<bsr_unicode>
2022      a\nb      a\nb
2023      a\rb      a\rb
2024      a\r\nb      a\r\nb
# Line 2032  a random value. /Ix Line 2030  a random value. /Ix
2030      ** Failers      ** Failers
2031      ab      ab
2032    
2033  /^a\R{1,3}b/  /^a\R{1,3}b/<bsr_unicode>
2034      a\nb      a\nb
2035      a\n\rb      a\n\rb
2036      a\n\r\x85b      a\n\r\x85b
# Line 2044  a random value. /Ix Line 2042  a random value. /Ix
2042      a\n\n\n\rb      a\n\n\n\rb
2043      a\r      a\r
2044    
2045  /^a[\R]b/  /^a[\R]b/<bsr_unicode>
2046      aRb      aRb
2047      ** Failers      ** Failers
2048      a\nb      a\nb
# Line 2190  a random value. /Ix Line 2188  a random value. /Ix
2188    
2189  /((?(-2)a))/BZ  /((?(-2)a))/BZ
2190    
2191  /^(?(+1)X|Y)/BZ  /^(?(+1)X|Y)(.)/BZ
2192      Y      Y!
2193    
2194  /(foo)\Kbar/  /(foo)\Kbar/
2195      foobar      foobar
# Line 2215  a random value. /Ix Line 2213  a random value. /Ix
2213    
2214  /\g{A/  /\g{A/
2215    
2216    /(?|(abc)|(xyz))/BZ
2217       >abc<
2218       >xyz<
2219    
2220    /(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/BZ
2221        xabcx
2222        xxyzx
2223    
2224    /(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/BZ
2225        xabcpqrx
2226        xxyzx
2227    
2228    /(?|(abc)|(xyz))\1/
2229        abcabc
2230        xyzxyz
2231        ** Failers
2232        abcxyz
2233        xyzabc
2234    
2235    /(?|(abc)|(xyz))(?1)/
2236        abcabc
2237        xyzabc
2238        ** Failers
2239        xyzxyz
2240    
2241    /\H\h\V\v/
2242        X X\x0a
2243        X\x09X\x0b
2244        ** Failers
2245        \xa0 X\x0a
2246    
2247    /\H*\h+\V?\v{3,4}/
2248        \x09\x20\xa0X\x0a\x0b\x0c\x0d\x0a
2249        \x09\x20\xa0\x0a\x0b\x0c\x0d\x0a
2250        \x09\x20\xa0\x0a\x0b\x0c
2251        ** Failers
2252        \x09\x20\xa0\x0a\x0b
2253    
2254    /\H{3,4}/
2255        XY  ABCDE
2256        XY  PQR ST
2257    
2258    /.\h{3,4}./
2259        XY  AB    PQRS
2260    
2261    /\h*X\h?\H+Y\H?Z/
2262        >XNNNYZ
2263        >  X NYQZ
2264        ** Failers
2265        >XYZ
2266        >  X NY Z
2267    
2268    /\v*X\v?Y\v+Z\V*\x0a\V+\x0b\V{2,3}\x0c/
2269        >XY\x0aZ\x0aA\x0bNN\x0c
2270        >\x0a\x0dX\x0aY\x0a\x0bZZZ\x0aAAA\x0bNNN\x0c
2271    
2272    /[\h]/BZ
2273        >\x09<
2274    
2275    /[\h]+/BZ
2276        >\x09\x20\xa0<
2277    
2278    /[\v]/BZ
2279    
2280    /[\H]/BZ
2281    
2282    /[^\h]/BZ
2283    
2284    /[\V]/BZ
2285    
2286    /[\x0a\V]/BZ
2287    
2288    /\H++X/BZ
2289        ** Failers
2290        XXXX
2291    
2292    /\H+\hY/BZ
2293        XXXX Y
2294    
2295    /\H+ Y/BZ
2296    
2297    /\h+A/BZ
2298    
2299    /\v*B/BZ
2300    
2301    /\V+\x0a/BZ
2302    
2303    /A+\h/BZ
2304    
2305    / *\H/BZ
2306    
2307    /A*\v/BZ
2308    
2309    /\x0b*\V/BZ
2310    
2311    /\d+\h/BZ
2312    
2313    /\d*\v/BZ
2314    
2315    /S+\h\S+\v/BZ
2316    
2317    /\w{3,}\h\w+\v/BZ
2318    
2319    /\h+\d\h+\w\h+\S\h+\H/BZ
2320    
2321    /\v+\d\v+\w\v+\S\v+\V/BZ
2322    
2323    /\H+\h\H+\d/BZ
2324    
2325    /\V+\v\V+\w/BZ
2326    
2327    /\( (?: [^()]* | (?R) )* \)/x
2328    (0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(00)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)
2329    
2330    /[\E]AAA/
2331    
2332    /[\Q\E]AAA/
2333    
2334    /[^\E]AAA/
2335    
2336    /[^\Q\E]AAA/
2337    
2338    /[\E^]AAA/
2339    
2340    /[\Q\E^]AAA/
2341    
2342    /A(*PRUNE)B(*SKIP)C(*THEN)D(*COMMIT)E(*F)F(*FAIL)G(?!)H(*ACCEPT)I/BZ
2343    
2344    /^a+(*FAIL)/
2345        aaaaaa
2346    
2347    /a+b?c+(*FAIL)/
2348        aaabccc
2349    
2350    /a+b?(*PRUNE)c+(*FAIL)/
2351        aaabccc
2352    
2353    /a+b?(*COMMIT)c+(*FAIL)/
2354        aaabccc
2355    
2356    /a+b?(*SKIP)c+(*FAIL)/
2357        aaabcccaaabccc
2358    
2359    /^(?:aaa(*THEN)\w{6}|bbb(*THEN)\w{5}|ccc(*THEN)\w{4}|\w{3})/
2360        aaaxxxxxx
2361        aaa++++++
2362        bbbxxxxx
2363        bbb+++++
2364        cccxxxx
2365        ccc++++
2366        dddddddd
2367    
2368    /^(aaa(*THEN)\w{6}|bbb(*THEN)\w{5}|ccc(*THEN)\w{4}|\w{3})/
2369        aaaxxxxxx
2370        aaa++++++
2371        bbbxxxxx
2372        bbb+++++
2373        cccxxxx
2374        ccc++++
2375        dddddddd
2376    
2377    /a+b?(*THEN)c+(*FAIL)/
2378        aaabccc
2379    
2380    /(A (A|B(*ACCEPT)|C) D)(E)/x
2381        ABX
2382        AADE
2383        ACDE
2384        ** Failers
2385        AD
2386    
2387    /^a+(*FAIL)/C
2388        aaaaaa
2389    
2390    /a+b?c+(*FAIL)/C
2391        aaabccc
2392    
2393    /a+b?(*PRUNE)c+(*FAIL)/C
2394        aaabccc
2395    
2396    /a+b?(*COMMIT)c+(*FAIL)/C
2397        aaabccc
2398    
2399    /a+b?(*SKIP)c+(*FAIL)/C
2400        aaabcccaaabccc
2401    
2402    /a+b?(*THEN)c+(*FAIL)/C
2403        aaabccc
2404    
2405    /a(*PRUNE:XXX)b/
2406    
2407    /a(*MARK)b/
2408    
2409    /(?i:A{1,}\6666666666)/
2410    
2411    /\g6666666666/
2412    
2413    /[\g6666666666]/
2414    
2415    /(?1)\c[/
2416    
2417    /.+A/<crlf>
2418        \r\nA
2419    
2420    /\nA/<crlf>
2421        \r\nA
2422    
2423    /[\r\n]A/<crlf>
2424        \r\nA
2425    
2426    /(\r|\n)A/<crlf>
2427        \r\nA
2428    
2429    /a(*CR)b/
2430    
2431    /(*CR)a.b/
2432        a\nb
2433        ** Failers
2434        a\rb
2435    
2436    /(*CR)a.b/<lf>
2437        a\nb
2438        ** Failers
2439        a\rb
2440    
2441    /(*LF)a.b/<CRLF>
2442        a\rb
2443        ** Failers
2444        a\nb
2445    
2446    /(*CRLF)a.b/
2447        a\rb
2448        a\nb
2449        ** Failers
2450        a\r\nb
2451    
2452    /(*ANYCRLF)a.b/<CR>
2453        ** Failers
2454        a\rb
2455        a\nb
2456        a\r\nb
2457    
2458    /(*ANY)a.b/<cr>
2459        ** Failers
2460        a\rb
2461        a\nb
2462        a\r\nb
2463        a\x85b
2464    
2465    /a\Rb/I<bsr_anycrlf>
2466        a\rb
2467        a\nb
2468        a\r\nb
2469        ** Failers
2470        a\x85b
2471        a\x0bb
2472    
2473    /a\Rb/I<bsr_unicode>
2474        a\rb
2475        a\nb
2476        a\r\nb
2477        a\x85b
2478        a\x0bb
2479        ** Failers
2480        a\x85b\<bsr_anycrlf>
2481        a\x0bb\<bsr_anycrlf>
2482    
2483    /a\R?b/I<bsr_anycrlf>
2484        a\rb
2485        a\nb
2486        a\r\nb
2487        ** Failers
2488        a\x85b
2489        a\x0bb
2490    
2491    /a\R?b/I<bsr_unicode>
2492        a\rb
2493        a\nb
2494        a\r\nb
2495        a\x85b
2496        a\x0bb
2497        ** Failers
2498        a\x85b\<bsr_anycrlf>
2499        a\x0bb\<bsr_anycrlf>
2500    
2501    /a\R{2,4}b/I<bsr_anycrlf>
2502        a\r\n\nb
2503        a\n\r\rb
2504        a\r\n\r\n\r\n\r\nb
2505        ** Failers
2506        a\x85\85b
2507        a\x0b\0bb
2508    
2509    /a\R{2,4}b/I<bsr_unicode>
2510        a\r\rb
2511        a\n\n\nb
2512        a\r\n\n\r\rb
2513        a\x85\85b
2514        a\x0b\0bb
2515        ** Failers
2516        a\r\r\r\r\rb
2517        a\x85\85b\<bsr_anycrlf>
2518        a\x0b\0bb\<bsr_anycrlf>
2519    
2520    /(*BSR_ANYCRLF)a\Rb/I
2521        a\nb
2522        a\rb
2523    
2524    /(*BSR_UNICODE)a\Rb/I
2525        a\x85b
2526    
2527    /(*BSR_ANYCRLF)(*CRLF)a\Rb/I
2528        a\nb
2529        a\rb
2530    
2531    /(*CRLF)(*BSR_UNICODE)a\Rb/I
2532        a\x85b
2533    
2534    /(*CRLF)(*BSR_ANYCRLF)(*CR)ab/I
2535    
2536    /(?<a>)(?&)/
2537    
2538    /(?<abc>)(?&a)/
2539    
2540    /(?<a>)(?&aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)/
2541    
2542    /(?+-a)/
2543    
2544    /(?-+a)/
2545    
2546    /(?(-1))/
2547    
2548    /(?(+10))/
2549    
2550    /(?(10))/
2551    
2552    /(?(+2))()()/
2553    
2554    /(?(2))()()/
2555    
2556  / End of testinput2 /  / End of testinput2 /

Legend:
Removed from v.174  
changed lines
  Added in v.271

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5